Polisi Preifatrwydd

EICH MATERION PREIFATRWYDD

 • Mae lefel y data personol a gofnodir ar y wefan hon yn gwbl ddewisol.
 • Ni fyddwn yn datgelu eich cyfeiriad e-bost, nac yn arddangos na chyhoeddi unrhyw wybodaeth breifat nad yw’n eiddo cyhoeddus, i unrhyw un.
 • Gallwch ddewis pa wybodaeth i’w rhoi ar eich proffil a’ch cyfrifoldeb chi yw rheoli pa gynnwys a gwybodaeth i’w rannu gyda’ch cysylltiadau a chydag aelodau eraill, a’r hyn i’w wneud ar gael yn gyhoeddus.
 • Ein cyfrifoldeb ni yw darparu’r dulliau preifatrwydd i chi sy’n eich galluogi i reoli eich gwybodaeth, i gydymffurfio â rheoliadau perthnasol ac i’ch cynorthwyo i rannu a chael mynediad hawdd at gynnwys, ymarferoldeb a gwybodaeth werthfawr.
 • Byddwn ond yn defnyddio gwybodaeth, cynnwys, data ac ystadegau i ddarparu’r gwasanaethau a amlinellir yn y Telerau Gwasanaeth (y gellir eu darllen yma).
 • Trwy ddefnyddio neu gael mynediad at wefan Peace Mix, rydych yn derbyn yr arferion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.
 • Llywodraethir Polisi Preifatrwydd Peace Mix gan y Gronfa Loteri Fawr.

BETH MAE’R POLISI PREIFATRWYDD HWN YN YMDRIN AG EF?

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymdrin â thriniaeth y Gronfa Loteri Fawr o wybodaeth bersonol adnabyddadwy rydym yn ei chasglu pan rydych ar y wefan neu pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaethau.

CASGLU A DEFNYDDIO GWYBODAETH

Mae’r Gronfa Loteri Fawr hefyd yn derbyn ac yn cofnodi gwybodaeth yn awtomatig ar logiau ein gweinyddwr o’ch porwr gan gynnwys eich cyfeiriad IP, gwybodaeth cwcis Peace Mix a’r dudalen i chi ofyn amdani.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer tri diben cyffredinol: i deilwra’r wybodaeth/cynnwys rydych yn ei weld, i ateb eich ceisiadau am wasanaethau penodol ac i gysylltu â chi pan fyddwch yn gofyn i ni wneud hynny.

RHANNU A DATGELU GWYBODAETH

Ni fydd y Gronfa Loteri Fawr yn gwerthu nac yn rhentu eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i unrhyw un.

Gall y Gronfa Loteri Fawr anfon gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi i gwmnïau neu bobl eraill pan:

 • Fydd eich caniatâd gennym i rannu’r wybodaeth;
 • Bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth i ddarparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano;
 • Rydym yn ymateb i wyslythyrau, gorchmynion llys neu broses gyfreithiol; neu
 • Os byddwn yn canfod bod eich gweithredoedd ar ein gwefannau yn mynd yn groes i’n Telerau Gwasanaeth neu unrhyw un o’n canllawiau i ddefnyddwyr ar gyfer gwasanaethau penodol.

CWCIS

Gall y Gronfa Loteri Fawr osod a chael mynediad at gwcis Peace Mix ar eich cyfrifiadur, a ddefnyddir i nodi eich cyfrif aelod ac i alluogi’r wefan a’r gwasanaethau weithio’n gywir. Am ragor o wybodaeth gweler Polisi EU Cwcis.

NEWIDIADAU I’R POLISI PREIFATRWYDD HWN

Gall y Gronfa Loteri Fawr ddiwygio’r polisi hwn o dro i dro. Os byddwn yn gwneud hynny, bydd yr holl newidiadau yn cael eu nodi ar y dudalen hon.

DIOGELU DATA

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998, gan gynnwys holl ddeddfwriaeth diwygio’r DU a chyfarwyddebau’r UE. Yn unol â’r Ddeddf, mae gennych hawl i gael eich hysbysu am yr holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy sydd gennym amdanoch, a chael mynediad ati. Amlinellir sut rydym yn defnyddio eich data yn y Polisi Preifatrwydd hwn, ac amlinellir defnydd o’r cynnwys rydych yn ei bostio ar y wefan yn y Telerau Gwasanaeth.

PLANT DAN 13 OED

Nid yw’r Gronfa Loteri Fawr yn casglu nac yn gofyn am wybodaeth bersonol gan unrhyw un dan 13 oed yn fwriadol nac yn caniatáu i unrhyw unigolion o’r fath gofrestru yn fwriadol. Os ydych yn iau na 13 oed, peidiwch â cheisio cofrestru ar gyfer Peace Mix nac anfon unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun atom ni, gan gynnwys eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn neu eich cyfeiriad e-bost. Ni chaiff unrhyw un dan 13 oed ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol i nac ar Peace Mix. Os byddwn yn darganfod ein bod wedi casglu gwybodaeth bersonol gan blentyn dan 13 oed heb sicrhau caniatâd rhiant, byddwn yn dileu’r wybodaeth honno cyn gynted â phosibl. Os byddwch yn credu ei bod yn bosibl bod gennym unrhyw wybodaeth gan neu ynglŷn â phlentyn dan 13 oed, cysylltwch â ni ar webmaster@biglotteryfund.org.uk

MANYLION CYSWLLT

Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Cronfa Loteri Fawr, 1 Plough Place,
Llundain EC4A 1DE

200-125 | 100-105 | 300-101 | 300-320 | 300-135 | 200-310 | 300-075 | 400-101 | 210-060 | 210-260 | 210-065 | 70-980 | CISSP | 400-051 | 640-911 | 70-697 | 300-085 | 300-208 | 300-115 | 1Z0-333 | 300-206 | 810-403 | 70-534 | 70-483 | 200-105 | 300-070 | 70-417 | 70-410 | 642-998 | EX300 | MB6-702 |