Telerau ac Amodau

Defnyddio ein gwefan

Gallwch ddefnyddio gwefan Peace Mix yn ddibynnol ar y Telerau a’r Amodau a welir ar y dudalen hon. Mae mynd at y wefan hon a’i defnyddio yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau a’r Amodau sydd mewn lle ar amser ei defnyddio.

Eiddo Deallusol / Hawlfraint

Hawlfraint Peace Mix, Cronfa Loteri Fawr neu ei thrwyddedwyr yw’r Deunydd (gan gynnwys testun, delweddau, sain, fideo ac animeiddio) ar y Wefan hon. Ni chewch ailgyhoeddi, aildrosglwyddo, ailddosbarthu neu fel arall ei roi ar gael i unrhyw un arall neu mewn unrhyw gyfrwng arall heb gael caniatâd ysgrifenedig addas ac ymlaen llaw.

Mae’r enwau, delweddau a logos yn adnabod Peace Mix a’r Gronfa Loteri Fawr yn nodau perchnogol y Cronfa Loteri Fawr ac ni ellir eu hatgynhyrchu heb gael caniatad ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Cronfa Loteri Fawr.

Dylid cyfeirio’r cyfryw geisiadau am ganiatâd at:

Cronfa Loteri Fawr
1 Plough Place
Llundain, EC4A 1DE

Ffôn: 0207 211 1800

Ffacs: 0207 211 1750

E-bost: webmaster@biglotteryfund.org.uk

Rhowch fanylion y defnydd y bwriadwch ei wneud o’r deunydd perthnasol a chynnwys manylion cysylltu â chi:- enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost.

Polisi Cysylltu

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu yn uniongyrchol gyda’r tudalennau a welir ar y wefan hon. Er hynny, nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich gwefan. Rhaid i’n tudalennau lwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Mae gennym ddolenni i dderbynyddion ein grantiau, partneriaid a gwefannau sy’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ac sy’n ychwanegu at ein gwasanaethau gwybodaeth ein hunain.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb, barn na dolenni o’r gwefannau hyn.

Ymwadiad

  1. Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio’r Wefan yn llwyr ar eich cyfrifoldeb eich hun ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled (boed hynny’n niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu ganlyniadol) sy’n deillio o’ch defnydd o’r Wefan a’r Deunydd.
  2. Darperir yr holl Ddeunydd ar sail ”FEL Y MAE” yn unig. Ni allwn warantu y bydd y Wefan neu unrhyw Ddeunydd a ddarperir yn cwrdd â’ch anghenion nag y bydd yn gyflawn, heb wallau, ac yn gywir nag y bydd ar gael heb ymyriadau, ddiffyg neu wall. Felly, yn unol ac i’r graddau uchaf a ganiateir yn ôl y gyfraith berthnasol, rydym drwy hyn yn gwadu pob gwarant ac amodau, boed hwy’n benodol, ymhlyg neu’n statudol parthed y Wefan a’r Deunydd, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw warantiad o safon dderbyniol neu ffitrwydd ar gyfer pwrpas penodol a chan beidio torri ar hawliau trydydd parti.
  3. Byddwn yn anelu at gywiro unrhyw wallau neu hepgoriadau cyn gynted â phosibl ar ôl cael ein hysbysu ohonynt.

Rydych yn cytuno y byddwch yn cydymffurfio â’r holl gyfreithiau perthnasol (gan gynnwys torri unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol).

200-125 | 100-105 | 300-101 | 300-320 | 300-135 | 200-310 | 300-075 | 400-101 | 210-060 | 210-260 | 210-065 | 70-980 | CISSP | 400-051 | 640-911 | 70-697 | 300-085 | 300-208 | 300-115 | 1Z0-333 | 300-206 | 810-403 | 70-534 | 70-483 | 200-105 | 300-070 | 70-417 | 70-410 | 642-998 | EX300 | MB6-702 |